donderdag, december 04, 2008

Waterschapsverkiezingen 2008

Beste en lieve mensen,

Water, Zuiver Water, belangrijk genoeg om mee te leven !!!
Dank, u laat uw stem voor zuiver water niet verloren gaan.

In de week van 13 t/m 25 november werden de Waterschapsverkiezingen gehouden.
Het was voor het eerst dat met een zogenaamd lijstenstelsel werd gewerkt.
Groepen konden zich aanmelden om mee te doen. In ons waterschap Rijn en IJssel deden in totaal 12 groeperingen mee, waaronder ook grote politieke partijen... het CDA, de PvdA, VVD en Christenunie, maar natuurlijk ook de speciaal opgerichte "Vereniging Algemene WaterschapsPartij".

U herinnert zich vast... Vier jaar geleden deed ik samen met Annie Venes mee met de verkiezingen. Nu heb ik mij aangesloten bij deze Algemene WaterschapsPartij. Namens die groep stond ik op de vierde plaats van de vierde lijst AWP. Het was, net als vier jaar geleden erg moeilijk om genoeg bekendheid te krijgen. Gelukkig hebben heel veel mensen mij geholpen, waaronder dorpsgenoot Sjoerd Jansen, die speciaal het dorp rond ging om pamfletjes in de bussen te gooien.

Ik wil Sjoerd en iedereen die hielp heel hartelijk bedanken. Dank voor uw stem, dank voor het vertrouwen dat u geeft. Mede door de 1237 stemmen heeft de AWP het gered om met één zetel in het Algemeen Bestuur te komen De lijsttrekker Gerrit Oonk wil graag heemraad worden en de onderhandelingen zijn begonnen. Wij hebben als AWP-groep goed besproken welke boodschap we Gerrit, die in Neede woont, meegeven.

Speerpunten tbv informatie en formatie periode

Besturen op hoofdlijnen


Priorit

Strak beleid binnen kerntaken, richtlijnen en wetgeving


Richten op kerntaken

Samenwerking stimuleren, initiëren


Communicatie met burgers en andere overheden

MVO binnen organisatie implementeren / uitbouwen


Energiebesparing en klimaat

Duurzaamheid implementeren door de gehele organisatieSturen naar en bewaken van een slagvaardige en professionele organisatieGezond maar sober financieel beleid


Efficiënte organisatie


In dit schema hangt veel met elkaar samen, maar de aandacht is duidelijk. Nu is het nog niet bekend, maar ik hoop natuurlijk dat de AWP bij monde van Gerrit Oonk mee mag "regeren". Als de informateur, die nog moet worden benoemd, aan het werk gaat en genoeg raakvlakken ziet met ander partijen in bovenstaande is die kans zeker aanwezig.

Waar ik me nu sterk voor wil maken is het laten functioneren van de AWP als een levendige VERENIGING. In elk waterschap moet een goede communicatie zijn, ook met de burgers zoals we allemaal weten.

De termen die voor water al lang gelden, namelijk "voorkomen, scheiden, zuiveren" en "vasthouden, bergen, afvoeren", kan een waterschap alleen waarmaken als iedereen daaraan meewerkt. Er is dus een "Samen werken aan goed omgaan met Water" nodig. Als we dat doen worden de kosten minder en wordt iedereen er beter van. Wat mij betreft betekent dat onder andere ook boeren de gelegenheid geven om op een goede manier in ons buitengebied te kunnen werken. Geen overbelasting van het land door te veel mest, geen overbodige antibiotica resten in mest, bewaren van waterzuiverend landschap met natuur en de daarbij horende biodiveristeit, eerlijke regels waaraan iedereen zich houdt en niet zoals nu wel eens wordt gezien in de praktijk heel veel mest op één klein stukje en ook nog bij een watergang die uitmondt in ons geliefde, kostbare Waalse Water. Kortom, wat al is afgesproken waarmaken. Het betekent ook goede landbouwgrond goede landbouwgrond laten. Het waterschap had daar allang meer aandacht voor kunnen vragen om werkelijk vervuiling van oppervlaktewater te voorkomen. Zo zie je dat het al of niet komen van megastallen in principe ook een kwestie is van goed omgaan met water, vooral als je weet dat het afvoeren van één m3 mest 23 euro kost, zo heb ik me laten vertellen.

Hoe adviseert het waterschap de bestuurslagen in deze? Wat vraagt zij van ons burgers, om verder overbemesting en vervuiling te voorkomen? En wat te denken van de daling van het grondwater. Is de provincie daar blij mee?

Ik hoop u in de toekomst op de hoogte te houden van de ontwikkeling en wat ik nog meer hoop is dat u lid wordt van de AWP. Je hoeft daar helemaal niets extra's voor te weten... het gaat erom kennis te delen en verantwoordelijkheid te willen dragen, op een leuke, speelse manier, ook met veel plezier.

Kijk op www.algemenewaterschapspartij.nl of op www.levenmetdeaarde/blogspot.com U kunt daar ook reageren, of gewoon e-mailen naar wijs-met-water@live.nl

Met een hartelijke groet wens ik u een heel goed jaareinde met vrede tijdens kerst en alle dagen

Lies Visscher

Geen opmerkingen: