vrijdag, september 14, 2007

MEPs put health and environment at heart of pesticides regulation

(Brussels, 12 September, 2007) – The European Parliament's Environment Committee this morning voted in favour of a more precautionary approach for the system that regulates the sale of pesticides in the EU. The European Environmental Bureau, Pesticide Action Network Europe and the Health & Environment Alliance welcome the strong emphasis MEPs have put on health and environment, greatly improving the Commission’s original weak proposal.

In particular, MEPs clearly rejected the division of Europe into three zones, whereby countries would have had to accept their neighbours’ pesticide authorisation decisions. “This step recognises that environmental and agricultural conditions within Europe are very diverse and that the zones would have been inconsistent. MEPs wish to enable Member States further to restrict pesticide use and better protect health and environment,” said Elliott Cannell from PAN Europe.

"Pesticides are designed to kill and are deliberately released into the environment, where they build up and find their way into our bodies through food, drinking water and the air”, said Catherine Ganzleben, EEB’s Chemicals Policy Officer. “Reducing the most harmful pesticides and replacing them with safer alternatives is critical to ensuring the health of Europe’s people, and protecting our wildlife. We therefore welcome MEPs’ initiative to establish a strong link with the Water Framework Directive. Unacceptable water pollution will now trigger the review and possible withdrawal of pesticide authorisation.”

The environmental and health NGOs welcome the MEPs’ strong support for ensuring that neurotoxic and immunotoxic pesticides are included among the substances which are recognised as being harmful to human health and the environment and which will not be authorised. "This vote shows that Parliament has begun taking into account increasing scientific evidence that pesticide exposure, even at low doses, is a threat to people’s health and even to the development of children’s brains" said Monica Guarinoni, Pesticides Policy Officer at the Health & Environment Alliance (HEAL). "We would also like to see a ban on the sale of the most hazardous pesticides and on pesticide use in and around areas where children spend most of their time.”

The outcome also catalyses the shift towards the use of alternatives to harmful pesticides. “MEPs voted to increase pressure for substituting harmful pesticides with safer alternatives, including non-chemical methods,” said Nardono Nimpuno of the International Chemical Secretariat. The European Parliament’s Plenary session in October is likely to confirm these results when MEPs will also give their opinion on a related proposal which should reduce the risks linked to pesticide use. The NGOs believe agriculture ministers should heed Parliament’s signal and integrate these ideas in their deliberations for the Common Position.

For further information please contact:

Catherine Ganzleben, EEB Chemicals Policy Officer

Peter Clarke, EEB Press & Publications Officer

Elliott Cannell, PAN Europe Coordinator

Monica Guarinoni, Policy and Information Officer, HEAL

maandag, september 03, 2007

Persbericht Platform Gezondheid & Milieu

Leven op een vijandige planeet

Klussen leidt tot extreme overgevoeligheid voor chemische stoffen.

Na een verhuizing en het daarbij behorende klussen moet Jessica Petermeijer verder door het leven als een vreemdeling op haar eigen planeet. Zij is extreem overgevoelig geworden voor oplosmiddelen en een reeks van andere chemische stoffen. Er zijn meer mensen zoals zij; de conditie staat bekend als MCS, multiple chemical sensitivity.

Door nog onbekende mechanismen kan zich bij sommige mensen extreme overgevoeligheid ontwikkelen voor allerhande stoffen. Het overkwam Jessica. Zij kon niet meer in haar eigen huis wonen, verloor haar gezondheid en haar baan en spendeerde maanden aan een speurtocht naar de oorzaak van haar ziekte. Zij legde haar ervaringen vast in een boek ‘Moeder op afstand’, dat zij afgelopen zaterdag in Rhenen ten doop hield bij de eerste bijeenkomst van de Stichting MCS voor leden en belangstellenden.

Het begon zo mooi. Eindelijk hadden Jessica en haar man het huis gevonden, waar zij de rest van hun leven wilden wonen. Met hun twee kinderen van acht en tien jaar verhuisden zij in oktober 2004. Het huis was prima, niet nieuw, maar met lekker veel ruimte en een tuin. Er moest natuurlijk wel wat geklust worden, verfje hier en daar, muurtje doorbreken en nieuwe dakkapel, nieuwe vloerbedekking en wat nieuwe meubelstukken. De bijbehorende luchtjes maakten Jessica ziek. Het voelde als een flinke griep, maar het ging niet meer over. Na een poosje had Jessica in de gaten dat het beter werd als ze in de frisse lucht bleef. In huis kon zij niet meer slapen, dus sliep ze in de caravan in de tuin. Maar ze werd steeds gevoeliger, ook in het bespeuren van chemische luchtjes. En na enkele maanden kon ze ook niet meer in de caravan verblijven.

MCS
De dokters konden geen lichamelijke afwijkingen vinden. Maar Jessica gaf niet op en kwam uiteindelijk via internet terecht bij de MCS-Zelfhulpgroep, nu het lotgenotencontact van de recent opgerichte Stichting MCS. Daar vond zij waardevolle informatie, die haar hielp om voor haar schadelijke stoffen te mijden. Het kostte haar in totaal twee jaar om haar huis zodanig op te schonen dat zij er weer kon wonen. Al die tijd was zij noodgedwongen moeder op afstand. Nu is het bestaan leefbaar, mits zij extreem voorzichtig is met wat zij eet, drinkt en inademt.

De aarde is als een vijandige planeet voor MCS patiënten. De meesten wagen zich niet buiten hun veilige omgeving zonder extra zuurstof of een maskertje met luchtfilter in de tas, voor het geval dat.

Teflon pannen, plastic, geverfde oppervlakken, parfums en minieme hoeveelheden bestrijdingsmiddelen in voedsel kunnen hen ziek maken. Kleren, lakens en gordijnen moeten eerst ettelijke malen gewassen worden in water met dubbelkoolzure soda voordat ze veilig te gebruiken zijn. Uitlaatgassen en de rook van buurman’s barbecue maken hen ook ziek.

Milieuziekte
Het Meldpunt Gezondheid en Milieu registreert gezondheidsklachten die met het milieu te maken hebben. In hun bestand hebben zij een flink aantal mensen met MCS-achtige klachten. Sommigen van hen hebben hun conditie te danken aan een vervuilingsbron bij huis of op het werk. Uit de arbeidsgeneeskunde is bekend, dat sommige mensen die op hun werk worden blootgesteld aan chemische stoffen een toenemende gevoeligheid opbouwen. De enige manier om dat proces te keren is de blootstelling te stoppen.

Iets soortgelijks deed zich vorig jaar voor bij bouw- en saneringswerkzaamheden op het voormalige terrein van de Oostergasfabriek in Amsterdam. De bodem was vervuild en bij graafwerkzaamheden kwamen vluchtige organische stoffen vrij. Bewoners kregen last van gezondheidsklachten, die wel vaker optreden rond een stankbron. Na enkele maanden waren de concentraties vluchtige stoffen flink afgenomen, maar een klein aantal bewoners bleef klachten houden. Om erger te voorkomen waren de GGD en de gemeente Amsterdam deze groep behulpzaam bij het vinden van een andere woning.

MCS kan ook ontstaan na eenmalige (forse) blootstelling. Veel hulpverleners bij de Bijlmerramp en bij Ground Zero zijn jaren na dato nog steeds flink ziek met MCS-achtige symptomen. Hetzelfde geldt voor blootgestelden aan de rook van de brand bij het vuilverwerkingsbedrijf ATF in Drachten of omwonenden van de geëxplodeerde vuurwerkfabriek in Enschede, beide in mei 2000. Mogelijk gaat het hier om stoffen, die lang in het lichaam blijven.

Ziek van het milieu
Sommige mensen worden ziek van het milieu, anderen niet. Rond vervuilingsbronnen waar veel klachten zijn laat de overheid wel eens onderzoek uitvoeren. Meestal worden concentraties vervuiling gemeten, soms worden bewoners zelf onderzocht. Zulk onderzoek is alleen nuttig als het in het begin van het traject is. Immers, wanneer mensen eenmaal gevoeligheid hebben opgebouwd, kunnen zij ook ziek zijn bij verwaarloosbare concentraties en zonder dat er lichamelijke afwijkingen te constateren zijn. Onderzoek rond een vervuilingsbron kan nooit bewijzen dat mensen niet ziek zijn van het milieu. Het kan hoogstens vaststellen dat de vervuiling beneden de norm is. Het voorbeeld van de gemeente Amsterdam verdient navolging. Het Platform Gezondheid en Milieu zou graag zien, dat bij gezondheidsklachten rond een vervuilingsbron voortvarend wordt opgetreden. Ook als de blootstelling tijdelijk is, bestaat de kans dat sommige mensen er blijvende gevolgen aan overhouden. Door zorgvuldige monitoring van de klachten en tijdig ingrijpen kan ernstige gezondheidsschade bij daarvoor gevoelige groepen voorkomen worden. Maar ook het milieu moet schoner en producten en materialen die allergene of irriterende stoffen uitwasemen moeten geweerd worden uit het binnenmilieu.

Jessica Petermeijer,
Moeder op afstand, als MCS je leven verandert.
Quist, 2007.

MCS, milieuprobleem en nachtmerrie

door Maureen Butter

Ze had er nog nooit van gehoord, nooit iets over gelezen. Het overkwam haar. In enkele maanden tijd veranderde Jessica’s wereld in een gevaarlijke, giftige omgeving, waar elk voorwerp, elke hap voedsel en elke slok drinken haar ziek kan maken. Artsen konden er niets mee, terwijl zij zelf zieker en zieker werd. Na maanden speuren kon zij haar ziekte eindelijk een naam geven: MCS, Multiple Chemical Sensitivity, oftewel meervoudige chemische overgevoeligheid.

MCS is geen erkende ziekte en niemand kan zeggen of het wel om één ziekte gaat, of dat er meer ziekten achter schuilgaan. Kenmerkend voor MCS is de overgevoeligheid voor heel lage concentraties chemische stoffen, waarbij de ziektesymptomen nogal uiteen kunnen lopen. MCS heeft veel overeenkomsten met het chronisch vermoeidheidssyndroom, met fibromyalgie, sick building syndrome, Golfoorlogziekte en nog een aantal andere ziekten, waarvoor geen duidelijke medische verklaring bestaat. Ook bestaat er overlap met andere milieuziekten, zoals overgevoeligheid voor elektromagnetische velden of laagfrequent geluid. Voor zover er een relatie bestaat tussen symptomen en milieufactoren spreekt de Wereldgezondheidsorganisatie van Idiopathic Environmental Intolerance (IEI). Idiopathisch betekent, dat het ziekmakende proces (nog) niet verklaard is.

Hoeveel mensen in Nederland aan IEI lijden, is niet bekend. Het percentage lichamelijk onverklaarde ziekten ligt voor de ernstiger gevallen tussen 3-36%. In Canada en de Verenigde Staten lopen de schattingen voor MCS uiteen van 2-15%, maar MCS geniet daar grotere bekendheid dan in Nederland. De Gezondheidsraad erkent het bestaan van MCS-klachten, maar wil niet zover gaan om MCS als ziektebeeld te erkennen. Zolang de aard van het ziekteproces niet is opgehelderd, de ziekte niet goed te definiëren is en er geen erkende behandeling van bestaat denkt de raad dat de patiënten er niets mee opschieten.

Gepolariseerde discussie

Dat de ziekte niet erkend is brengt voor MCS-ers veel nadelen met zich mee, iets wat de betrokkenen als groot onrecht ervaren. Zoals gebruikelijk bij onverklaarde en niet erkende ziektebeelden wordt de oorzaak vooral gezocht in psychologische factoren. In de wetenschappelijke discussie staan de psychologen momenteel op punten voor, hoewel er wel onderzoek is, waaruit blijkt dat MCS-ers meer afwijkingen vertonen in de genen en enzymen, die betrokken zijn bij ontgifting. Geen van beide partijen heeft echter voldoende bewijzen.

Dit debat, waarin beide partijen zich ingraven, is behalve stigmatiserend ook schadelijk voor de patiënten. Veel ziekten ontstaan immers door een complex samenspel van biologische, fysieke en psychologische factoren. Het is zeker niet ondenkbaar dat conditioneringsprocessen à la Pavlov een rol spelen bij het generaliseren van symptomen naar andere geuren, of bij het in standhouden van symptomen. Maar een star standpunt, waarvoor momenteel overtuigende bewijzen ontbreken, is onnodig stigmatiserend voor patiënten en waarschijnlijk een obstakel voor effectieve psychotherapie. Psychotherapie heeft een bewezen gunstig effect op tal van ziekten, inclusief kanker en rheuma, waarvan de oorzaken duidelijk lichamelijk zijn, maar is gegeven de huidige omstandigheden al gauw bedreigend voor MCS-patiënten. Mogelijk heeft mede om deze reden de psychotherapeutische behandeling van MCS tot nog toe geen overtuigende resultaten laten zien.

De voorstanders van de psychosomatische theorie zijn ook van mening, voornamelijk op theoretische gronden, dat het vermijden van chemische stoffen de ziekte erger maakt, iets wat lijnrecht tegen de ervaringen van MCS-ers indruist. De chemische storm trotseren, omdat hij ingebeeld zou zijn, is waarschijnlijk zeer onverstandig.

Opbouw gevoeligheid

Net als bij astma en allergische ziekten vindt er bij MCS een opbouw in gevoeligheid plaats bij langdurige blootstelling. Die gevoeligheid nadert bij MCS onwaarschijnlijke grenzen en de mechanismen waarlangs dit gebeurt zijn nog niet goed begrepen. Maar net als bij allergische ziekten zijn de verworven gevoeligheden bij MCS uiterst hardnekkig. Uit de arbeidsgeneeskunde weten we, dat beroepsmatige blootstelling, ook al is die beneden de norm, bij sommigen tot een opbouw in gevoeligheid kan leiden. Vermijden van verdere blootstelling is de enige mogelijkheid om dit proces van toenemende gevoeligheid te stoppen.

Werknemers kunnen zich (gelukkig) aan een ziekmakende omgeving onttrekken, maar wie zich in eigen huis belaagd ziet door ziekmakende factoren heeft geen veilige haven. Dat maakt MCS en IEI tot een milieuprobleem en – helaas – ook tot een nachtmerrie. De lucht in het gemiddelde binnenmilieu is door de bank genomen een stuk vuiler dan buiten en zo’n 80% van de Nederlandse woningvoorraad is niet goed te ventileren. Verf, lijm, woontextiel, kunststof, meubelen en kleding wasemen tegenwoordig allemaal vluchtige organische stoffen uit, waarvan sommigen berucht zijn om hun irriterende of allergene eigenschappen. Zoals formaldehyde, styreen, tolueen en isocyanaten maar er zijn er nog veel meer. De gewoonte om van alles en nog wat van synthetische, langwerkende geurstoffen te voorzien en om goederen te vervoeren in luchtdichte vol gifgas gepompte containers maakt dat we in een chemische omgeving leven, waarin het moeilijk is om klachten te herleiden tot één specifiek stofje. Nog moeilijker is het om je directe omgeving vrij te maken van ziekmakende uitwasemingen.

Werk en woonomgeving

Niet altijd ontstaat MCS in het eigen huis. Het kan ook op het werk gebeuren, of door eenmalige blootstelling aan hoge concentraties gif, of door een bron buitenshuis. Veteranen uit de Golfoorlog en de Balkanoorlog, hulpverleners en omwonenden van de Bijlmerramp, de vuurwerkramp in Enschede, Ground Zero en de brand bij het vuilverwerkingsbedrijf ATF in Drachten hebben jaren na dato nog steeds onverklaarde gezondheidsklachten en MCS-achtige symptomen. In deze gevallen ging het om tijdelijke blootstellingen aan vrij hoge concentraties schadelijke stoffen.

Annemarie van de Vusse onderzocht de gezondheidsklachten bij omwonenden van het terrein van de voormalige Oostergasfabriek in Amsterdam. Door bouw- en saneringswerkzaamheden kwamen uit de bodem gassen vrij, die goed te ruiken waren en symptomen als hoofdpijn en irritatie aan ogen en luchtwegen veroorzaakten. Bij de meeste bewoners verdwenen de verschijnselen toen de lucht weer schoner werd, maar enkelen hielden klachten. Bij hen tekende zich ook een opbouw in gevoeligheid af. In dit geval verleenden de GGD en de gemeente Amsterdam hun medewerking aan verhuizing van deze bewoners, maar helaas is de gebruikelijke praktijk in vergelijkbare gevallen, dat men ‘geen gevaar voor de volksgezondheid’ aanwezig acht en dat bewoners niet moeten zeuren.

Preventieve aanpak

Een preventieve aanpak voor het ontstaan van IEI is aan te bevelen, ongeacht het mechanisme van ontstaan van overgevoeligheid. Daartoe is het nodig om gevoeligheid voor milieufactoren, ook al zijn ze beneden de norm, te onderkennen als een medisch probleem. Als de patiënt opknapt in een schonere omgeving, dan is dat een signaal dat serieus genomen moet worden. Opbouw van gevoeligheid moet in een zo vroeg mogelijk stadium gestopt worden en de enige manier die we momenteel kennen is vermijden van blootstelling. Er zouden toevluchtsoorden gecreëerd moeten worden, waar IEI-patiënten op verhaal kunnen komen, zodat zij de tijd krijgen om de noodzakelijke maatregelen te treffen om hun eigen huis veilig te maken, of om desnoods een ander huis te vinden. Het zou ook helpen als er meer geurvrije, elektrisch afgeschermde en geluidsarme woningen gebouwd werden, in een schone en beschermde omgeving, speciaal voor deze doelgroep.

MCS patiënten profileren zich vaak als de kanaries van de moderne samenleving, naar aanleiding van de gewoonte in vroeger tijden om kanaries mee de kolenmijn in te nemen. Als het vogeltje omviel, hadden de mijnwerkers nog tijd om weg te komen, voordat het mijngas ook hen te pakken kreeg. Op dezelfde manier zou MCS een signaal zijn voor de verslechterende milieukwaliteit. Misschien hebben zij hier een punt, misschien ook niet. Lang niet iedereen wordt immers ziek. Aan de andere kant zijn zij zeker niet de enige gevoelige groep. Mensen met een chronische ziekte zijn vrijwel zonder uitzondering kwetsbaarder voor milieufactoren, al zijn zij zich dat lang niet altijd bewust. Kinderen zijn veel gevoeliger voor chemische stoffen dan volwassenen, al zijn de gevolgen pas jaren later merkbaar.

Gezondheid en milieu is sowieso een onderschat probleem, MCS of geen MCS. Volgens de beste schattingen bedraagt de milieuziektelast in DALY’s (disability adjusted life years) minstens 10-15%, circa twee keer zo hoog als de totale ziektelast tengevolge van volksgezondheidsprobleem nummer 1, hart- en vaatziekten. Toch leeft het gros van de mensen in de illusie, dat het milieu gezonder wordt, op basis van de gegevens van slechts een klein aantal indicatoren. Het heeft geen politieke prioriteit en artsen noch patiënten zijn voldoende op de hoogte van milieu als ziekmakende factor.

Dat moet veranderen. Ik hoop dat Jessica’s verhaal hieraan kan bijdragen.


Maureen Butter
Platform Gezondheid en Milieu.

www.gezondheidenmilieu.nl

Het Platform Gezondheid en Milieu is een coalitie van maatschappelijke organisaties, die zich inspannen voor een gezonder milieu.

Dit artikel is een bewerking van het voorwoord, dat Maureen Butter schreef bij het boek van

Jessica Petermeijer,
Moeder op afstand,
als MCS je leven verandert.
Het boek is verschenen bij Quist, zomer 2007.

maandag, juni 25, 2007

Brief van Al Gore: Make history on July 7th

Dear friends,

On July 7, more than 2 billion people will join together to watch the Live Earth concerts and demonstrate to our leaders that the time has come to solve the climate crisis.

Wherever you are that day, you can be part of the action. At events around the world, we are going to convert the potential energy of Live Earth into a global campaign. In thousands of homes, people will invite their friends and neighbors to watch the concerts and join the movement.

In order to make these parties truly global, I've decided to partner with Avaaz. The 385,000 Avaaz members from every corner of the world, who mobilized to pressure the G8, amazed me. Avaaz's work to give ordinary people around the world a powerful voice in global decision-making is inspiring, and your organizing around the G8 Summit made a significant difference. Now we have the opportunity to expand on that great effort.

Will you commit to organize a Live Earth house party on July 7th? The parties will be fun--and they'll make a difference. If you've got a few friends and a TV, you've got everything you need.


http://www.avaaz.org/en/live_earth/lf.php

7.7.07 will be the one opportunity we have to bring millions of new people into our campaign. We cannot let it slip by.

If you host a Live Earth Party, you'll have access to a special video I've made to urge people to take action. Together, I know we can convince everyone attending these parties to get involved. In a few short hours, you and your friends can watch the concert, take action -- and, at the end, upload a photo from your event that will be accessible to others taking part throughout the world. Through these parties, we can reach more people than ever before and build a truly global movement to solve the climate crisis.

Holding a Live Earth party is easy. All you need is a television and a few friends. We will provide you with all the tools you need.

Sign up as a party host by visiting:

http://www.avaaz.org/en/live_earth/lf.php

Live Earth will be a unique moment when the uninterrupted and undivided attention of the world will be focused on the climate crisis. I need your help to make it count.

Thank you,

Al Gore

donderdag, juni 07, 2007

Uitgenodigd

Op 16 juni 2007 opent koningin Beatrix de Betuweroute, als betrokkene bij het Betuweroute Collectief heb ik een uitnodiging om naar Barendrecht te komen.

Wel interessant zo’n opening, maar als je weet welke ellende allemaal is ontstaan door de Betuweroute en waardoor dit gedrocht aan ons is opgedrongen, dan vergaat je de lust om bij dit “feest “te zijn.

Hoe we al dit vervoeren moeten zien in het kader van klimaatverandering is een vraag die onbeantwoord blijft.

Ik wil graag de toespraak horen van de vertegenwoordiger uit ons buurland.

Wat heeft Staatssecretaris Hennerkens uit Duitsland te vertellen?

Naast een tekort aan “milieuvriendelijke” elektrische locs, dus ook een tekort aan goed geschoolde machinisten. (zie het artikel 'Machinisten zakken en masse voor hun examen' uit de Volkskrant van vandaag)

En hoe zit het met de plannen voor communicatie, zodat langs de hele route alle gemeentebesturen, alle brandweercommandanten, politiefunctionarissen precies weten wat er in de passerende treinen zit?Daarbij dient ook elke afwijking in het rooster van rijden te worden doorgegeven.In geval van calamiteiten moeten de hulpdiensten zonder enige twijfel weten wat de lading is en in welke wagons die lading zit.

En ja we weten het al van voor de beslissing om de lijn te gaan bouwen: Een vrachtschip kan in één keer dezelfde lading vervoeren als negen maximaal gekoppelde treinen. Een vrachtschip doet dit voor een derde van de prijs.

De tijd zal leren of het gebruik van de Betuweroute op enigerlei wijze nuttig kan zijn voor de maatschappij.

Met duurzame groet

Lies Visscher-Endeveld

dinsdag, juni 05, 2007

ROUTE V VOOR VICTORIE


Vanaf gemeentehuis Wedde,vervolgens Onstwedde, Gasseltenijveen, Gasselte. Via bos ri. Borger en direkt ri. Schoonloo. Via bos ri. Orvelte, Schoonloo en Mantinge. Hier zal Marieke de Vrij bij haar thuis op dinsdag 26 juni een lezing houden. (extacte tijd nog aan te geven).


Vervolg route na Mantinge: Nieuw Balinge, Geesbrug, Nieuwlande, Dalerend, De Krim, Hardenberg, Mariënberg, Vroomshoop, Vriezenveen, Wierden, Enter, Markelo, Lochem, Vorden, Wichmond, Hengelo, Keijenborg, Wehl, Beek.

Over de grens met D: Elten, naar Lobith (NL), Tolkamer (wandelpontje). Over de grens naar D: Duffelward(d), Kranenburg(d), (grens met NL), Ven-Zelderheide, Ottersum, Boxmeer, St. Anthonis, Oploo, Rips, Milheeze, Deurne, Vlierden, Asten, Someren, Maarheze, Budel, (grens met Belgie): Lozen(b), Hamont(b),

<<<<>>>>

Hemelsbreed 222km afgelegd.

Over de grens met NL.

Richting: Valkenswaard, Eindhoven, Oirschot, Boxtel, Vught, 's Hertogenbosch, Velddriel, Waardenburg, Geldermalsen, Culemborgh, Everdingen, Vianen, Nieuwegein, Utrecht, Maarsen, Nieuwersluis, Vreeland, Nigtevecht, Weesp, Diemen, Amsterdam, Zunderdorp, Landsmeer, Purmerend, (langs N. holl.kan) Alkmaar, langs Geestmerambacht naar Warmenhuizen, Tuitjenhorn, via Westfriese omringdijk naar St. Maarten, St. Maartenvlotbrug, Callandsoog, Julianadorp,

Finish: Huisduinen.

Hemelsbreed 444km gelopen.

WANDELEN EN FIETSEN DOOR HET HELE LAND VOOR ÉCHTE VRIJHEID, VREDE EN VERBONDENHEID

Donderdag 21 juni 2007 gaat een nieuw jaarlijks evenement van start: V voor Victorie.

V voor waarachtige Vrijheid en Vrede.

In een symbolische V-vorm over een afstand van 444 km in trajekten naar keuze met de benewagen, skeelers, per fiets, met aanhangertje, paardje, ezel, huifkar etc. Met je vriend(en), club of vereniging. Je kunt deze tocht van ruim een maand prima combineren met je vakantie!

De enorme bewustzijnssprong heeft geleid tot daadwerkelijk willen veranderen van de samenleving met een andere economie, in harmonie met de natuur. Groeiende ongerustheid over onze veiligheid rond waterkering, economie, gezondheid, onderwijs etc. wil omgezet worden in oplossingen.

In grote cirkels kunnen ervaringen gedeeld worden en horen we van genodigden wat al constructief werkt in de praktijk. Regelmatig worden ook lezingen ingelast.

Naar Gandhi’s voorbeeld ‘Be the change you wanne see’ laten we zien waar we voor staan en verantwoordelijkheid voor willen dragen temidden van een groot gedeeld vertrouwen.

Initiatieven die via reguliere weg niet of nauwelijks van de grond komen wegens gebrek aan mensen, geld, middelen etc. kunnen nu elkaar rechtstreeks helpen. Wij zijn immers zélf de maatschappij.

Een groot aantal organisaties en bedrijven heeft zich reeds gemeld.

Gemakkelijk te vinden vertrek- en aankomstplekken: het gemeentehuis van de route-plaats. Kijk verder zelf waar en hoe lang je meeloopt, fietst en of/waar je eet, overnacht etc.

In gesprek zijn met elkaar wordt afgewisseld met stilte-pauzes.

Je kunt een (paar) uurtjes meedoen, dagen of weken. Er zijn geen verplichte stops of overnachtingsadressen. Voor degenen die groepsgewijs willen optrekken de aanbeveling om ’s morgens tussen 9.00 – 10.00 u. bij het gemeentehuis af te spreken.

Vrijheid blijheid is het algemene motto. Wat impliceert dat je zelf geheel zelf-verantwoordelijk bent ten aanzien van wat je aankunt en wat niet. Uiteraard ook zonder sporen van rommel of afval.

Om vrede en vrijheid extra accent te geven vragen we iedereen bij voorkeur en zo mogelijk in het wit gekleed te gaan. Herkenbaarheid van thema’s is gewenst b.v. via een sticker (waterbestendig!)

27 mei staan we op het Ortel Dunya-Festival – Plein van de Solidariteit – in Rotterdam. Op andere festivals zullen we ook zoveel mogelijk aandacht en materiaal proberen te verspreiden.

Wil je meedoen meld je dan aan bij www.vvoorvictorie.eu of www.denieuwezon.nl bij ‘Projekten’en bij ‘Bijeenkomsten’. Ook voor hulp bij de organisatie!

LANDELIJKE WANDEL- EN FIETSMANIFESTATIE IN HET TEKEN VAN ÉCHTE BEVRIJDING

We gedenken elk jaar de doden en vieren elk jaar bevrijding van die vreselijke oorlog.

Maar zijn we werkelijk vrij? Steeds meer mensen komen in beweging vanuit het besef dat we niet echt vrij zijn zolang we gebonden zijn aan de huidige politieke en economische voorwaarden en protocollen.

Velen ervaren een ieder voor zich-mentaliteit, geïsoleerdheid en rivaliteit binnen een hokjes-samenleving.

We verwoesten ons milieu en leren onze kinderen dit systeem in stand te houden omdat economisch gewin voor alles gaat. Zelfs voor concrete veiligheid in het geval van de waterkering, waarvan bekend is dat ingrijpen absoluut noodzakelijk is. Groeiende ongerustheid wil omgezet worden in oplossingen!

Gandhi heeft voorgeleefd dat het mogelijk is om een samenleving VAN BINNENUIT te veranderen.

Een samenleving in hartsverbondenheid, in harmonie met de natuur en een andere economie hoeft niet langer een utopie te zijn.

Individueel ga je echter op in de massa... je voelt je klein en onmachtig, we weten het niet van elkaar.

Maar in een evenement als dit, komt massaal naar voren met hoevelen we wel niet zijn die er hetzelfde over denken: we groeien dan in groot gedeeld vertrouwen dat omgezet kan worden in draagkracht, vanuit gemotiveerde verantwoordelijkheid!

Donderdag 21 juni 2007 gaat een landelijke wandel- en fietsmanifestatie van start in een symbolische V-vorm over een afstand van 444 km. V voor waarachtige Vrijheid, Vrede en Verbondenheid.

In trajekten naar keuze die wandelend, per fiets of per benewagen kunnen worden afgelegd, laten duizenden burgers zien waar zij voor staan.

In grote cirkels kunnen ervaringen gedeeld worden en horen we van genodigden wat al constructief werkt in de praktijk. Regelmatig worden ook lezingen ingelast.

Doe mee met aanhangertje, paardje, ezel of huifkar. Met je vriend(en), club of vereniging. Iedereen is geheel zelf-verantwoordelijk ten aanzien van wat je aankunt en wat niet. Uiteraard ook zonder sporen van rommel of afval.

Voor degenen die groepsgewijs willen optrekken de aanbeveling om ’s morgens tussen 9.00 u. – 10.00 u. bij het gemeentehuis af te spreken. Kijk zelf waar en hoe lang je meeloopt, fietst en of/waar je eet, overnacht etc.

Je kunt een (paar) uurtjes meedoen, dagen of weken. Er zijn geen verplichte stops of overnachtingsadressen. Vrijheid blijheid is het algemene motto. Je kunt deze tocht prima combineren met je vakantie!

Om Vrede en Vrijheid extra accent te geven vragen we iedereen bij voorkeur en zo mogelijk in het wit gekleed te gaan. Daarenboven is herkenbaarheid van persoonlijke thema’s gewenst b.v. via een duidelijke sticker: waterkering, economie, gezondheid, onderwijs, natuur etc. (met waterbestendige stift beschreven)

We zijn onderweg in dialoog met elkaar, afwisselend met ca. 20 min. stilte ter verinnerlijking.

Initiatieven die via reguliere weg niet of nauwelijks van de grond komen wegens gebrek aan mensen, geld, middelen etc. (denk b.v. aan alternatieven voor brandstof of technologie waardoor veel goedkopere/schonere produktie) komen rechtstreeks met elkaar in kontakt en helpen elkaar. Daar hoeft geen organisatie, rechtsvorm of andere tussenclub voor nodig te zijn, want wijzélf zijn immers de maatschappij.

Een groot aantal organisaties en bedrijven heeft zich reeds als sympathisant gemeld.

Ook zal van alle cirkelgesprekken en initiatieven een bundel verschijnen: Ervaringsverzoek van de Burger.

Gedeelde passie, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn de sleutels. En die werken volop: zo sponsorde de RAI een gratis stand op de drukbezochte fiets- en wandelbeurs begin februari. Alle route-plaatsen krijgen aandacht via de Wegener huis-aan-huiskranten, de Zondagskrant met ruim 84.000 oplage doet mee en in De Shield ((2/2007) en Spiegelbeeld (5/2007) staat een uitgebreid artikel.

Het Kadaster leverde 53 route-kaarten en een drukkerij sponsorde flyers.

Er wordt hard gewerkt aan maximale bekendmaking van dit evenement: magazines, kranten, TV/radio, clubs en verenigingen etc.

Pinksterzondag 27 Mei staan we op het Ortel Dunya-Festival – Plein van de Solidariteit – in Rotterdam: www.dunya.nl. Op andere festivals zullen we ook zoveel mogelijk aandacht en materiaal proberen te verspreiden.

Voel je ook het vuur en wil je meedoen meld je dan aan bij www.vvoorvictorie.eu) of www.denieuwezon.nl bij “Projekten” en bij “Bijeenkomsten”.

Wil je meehelpen met plaatselijke organisatie: jouw hulp is heel welkom: je kunt je opgeven via dezelfde sites

maandag, mei 14, 2007

21 juni: V voor Victorie

Op donderdag 21 juni 2007, de langste dag van de zomer, start in Vriescheloo een 444 km lange fiets- en wandeltocht door Nederland in de vorm van een V. Dit is de V van vrijheid en vrede. Dit is een wandeltocht door heel Nederland om uiting te geven aan het verlangen naar een wereld van vrijheid, liefde en respect. Overal in het land zullen groepen mensen deze dag opstaan en laten zien dat zij de koers van onze regering op weg naar de Nieuwe Wereld Orde niet kunnen accepteren. Deze wandeling is een uitnodiging aan iedereen om uit de realiteit van geweld, misleiding en uitbuiting te stappen.

De toekomst van de mensheid zal niet langer een weg van oorlog en geweld zijn. Onze toekomst is de andere weg, de weg naar vrede en verzoening.

Wij mensen creëeren zelf de wereld waarin wij leven. Laat aan elkaar zien in welke wereld jij wilt leven. Kijk elkaar in de ogen en herken het verlangen naar een betere, liefdevolle wereld. Er is maar één weg naar vrijheid en vrede.... en dit is de weg naar vrede en vrijheid voor iedereen en alles dat leeft.

Door alle lagen van de samenleving heen, klinkt dezelfde roep. 'All hands on deck', voor het behoud van Leven op de planeet: Interview met Ervin Laszlo over het naderende Chaospunt

Vrede en Vrijheid mag bekrachtigd worden met haar hoogste kleur: wit. Daarom vragen wij iedereen in het wit gekleed te gaan!

Deze voet- en fietstocht zal met minimale organisatie gelopen worden door deelnemers uit alle hoeken van de samenleving. Het enige wat jij hoeft te doen is mee te lopen, zolang, zover en zo vaak je wilt. Ontdek dat de wereld waar jij in wilt leven dezelfde wereld is als die van vele andere mensen! Vanaf 2007 werpen wij iedere controle en onderdrukking van ons af. Wij zijn vrij en als vrije mensen bewandelen wij de Aarde en ontmoeten wij elkaar. Laten wij in vriendschap met elkaar herstellen wat herstelt moet worden, vieren wat gevierd moet worden en delen wat gedeeld kan worden.

Vanaf 21 juni 2007 is de weg naar vrijheid en vrede begonnen, loop alvast warm en doe mee!

English


In the Netherlands we are becoming more conscious of the challenges in this world that many face, including war, discrimination of people of various religion or colour, hunger, and the destruction of our environment through pollution. Although these are big issues, we at “V for Victory” www.vvoorvictorie.eu are determined to help this world become a better place and we believe that it will improve. We are starting our movement for Peace, Freedom and Unity in Holland, but our intention is to take it across the world as others will do the same.

During WWII, fighters for freedom in occupied Netherlands would find a way to paint or draw a “V” sign on any wall in white paint; “V” meaning Victory and the end of evil times. The use of the V-sign was initiated by the German propaganda office and ended when the euphoria blackened as the German troops performed badly on the Sowjet front. From that moment on it was transformed into a symbol of hope and freedom.

We are continuing their work. We believe that all the people of this planet are One and deserve freedom. Below are examples of the beginnings of our work. We invite everyone to participate in “V for Victory” with the common goal of Peace, Freedom and Unity for All.

To help bring awareness to our cause, we have organized a 444 kilometer walk through Holland, Belgium and German in the shape of a “V.” It will take place on the summer solstice of 2007. Symbolically, as the days shorten, we will carry the light of Victory with us into the wintertime.

To remember the loss that war brings, we will again, for the 11th year in a row, swim across the river Rhine to commemorate those lost at “The Battle of Arnhem” during WWII.

And Also in September, mountaineer Wim van Harskamp will climb the K2 Mountain in the Himalayas on behalf of all people of good will, and our good thoughts will be with him as he climbs for Peace. His effort to be as close to heaven as possible while still on Earth symbolized the struggle of people to reach for the highest!

May the avalanche of “Pax Mundi” grow until Victory,

V voor Victorie is een initiatief van burgers die de vrijheid voorstaan van alle wereldburgers

woensdag, maart 07, 2007

Wereldburgerschap en politiek

Veel van het nieuws ontgaat me… Gebrek aan tijd maakt dat ook actief betrokkenen het overzicht dreigen kwijt te raken.

Wat ik deze week wel meekreeg… Veel geleuter over dubbele nationaliteit en het dienen van het welzijn in dit land. Waarom hebben we het nog steeds over nationaliteiten, terwijl we leven in een verenigd Europa, iedereen de mond vol heeft over globalisering en we overal op aarde te maken hebben met problemen die we als naties nooit in ons eentje op kunnen lossen?

Waarom horen we tijdens al deze debatten niets over het “mondiale burgerschap”? Wij zouden van alle politici moeten eisen dat zij examen doen in “mondiaal burgerschap”.

Wie mag zich "mondiaal burger" of "wereldburger"noemen? Iedereen die op zoek is naar het antwoord of het antwoord weet op de volgende vragen:

 • Hoe dichten we de kloof tussen arm en rijk?

 • Hoe stoppen we de ontwrichting van sociale en ecologische bronnen in eigen land en in landen waarmee wij handelen?

 • Hoe vormen we de relaties tussen volken om, zodat in de toekomst geen oorlogen om olie, water en voedsel uitbreken?

De brandhaarden die we nu hebben zijn slechts een klein begin van wat ons te wachten staat als de politiek (in samenwerking met alle mensen) niet actief aan de gang gaat met het wereldburgerschap.

Nu we een kabinet hebben van een duidelijk sociaal - christelijke signatuur ligt het voor de hand dat het wereldburgerschap in alle beleid tot uiting komt.

Het CDA is een politieke beweging die tussen de mensen staat. Het CDA streeft naar een maatschappij waarin gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend. Vanuit deze missie wil het CDA een bijdrage leveren aan het openbaar bestuur op elk niveau in een democratisch georganiseerde samenleving.
Aangezien die samenleving zich steeds ontwikkelt, moet de partij zich voortdurend inhoudelijk en organisatorisch aanpassen en vernieuwen.”

Zo staat in de profielschets voor de nieuwe voorzitter voor het CDA.

Heel mooi geformuleerd. En..., dat mondiale zit er in. Want het is de bedoeling dat dit op alle niveau’s gebeurt. Ook in samenwerking met zusterpartijen in Europa. De globalisering kan alleen rechtvaardig uitpakken als een ieder zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven. Mondiale verantwoordelijkheid natuurlijk. Grote geboden zijn immers: delen wat er is voor het nodige, en het liefhebben van de naaste, zoals je jezelf lief hebt. Dat geldt ook voor alle naaste natiën.

Een mooi item om op te pakken als na de provinciale verkiezingen bekend is wie in de Eerste Kamer mogen plaatsnemen.

dinsdag, februari 27, 2007

GroenLinks, waar zijn we mee bezig?

Geacht GroenLinks,


Waar zijn we mee bezig? Waarom laat GroenLinks zich meesleuren met de waan van de dag door prominent mee te doen aan acties als CoolClimate?


Bent u wel eens in het land geweest? Bijvoorbeeld in het op een eindmorene gelegen Nijmegen? Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe de Limburgese steenkool ontstaan is, of waar de 'heuvels' van de Gelderse Heuvelrug vandaan komen?


Ik heb nieuws voor u: het klimaat verandert en dat is al langer het geval. Nu eens is het zo koud dat de gletsjers tot midden in ons land reiken, dan wordt het weer zo tropisch warm dat je de nek breekt over de palmbomen. Zo werkt dat nu eenmaal op deze aardkloot.


Moeten we dan niets doen en de verloedering van het milieu over ons heen laten komen? Neen, natuurlijk niet! Maar kijk even verder en concentreer je op het ware probleem. Maak waar wat je beweert en sta voor echte duurzaamheid.


Je inzetten voor duurzaamheid betekent niet, dat je probeert de natuur tegen te werken. Het betekent simpelweg dat je de boel zo achterlaat, zoals je hem aantrof. Generaties lang heeft de mens gemeend onbeperkt zijn gang te kunnen gaan. Gelukkig is hij de laatste decennia beetje bij beetje tot inzicht aan het komen. Aan groeperingen als GroenLinks de taak iets met dat inzicht te doen en iedereen wakker te schudden.


Vandaar dat ik me afvraag waarom GroenLinks de discussie niet meer feitelijk en inhoudelijk maakt. Waarom inspelen op angst en emotie? Waarom hoor of lees ik bij GroenLinks niets over:

 • Duurzaam Nationaal Inkomen (DNI), een begrip waarmee al veertig jaar kan worden aangetoond dat we van het rechte pad zijn afgeweken en dat beleidvoerders ons met verkeerde argumenten steeds dieper het moeras insleuren;
 • Life Cycle Assessment (LCA) - of zoals de Duitsers het zo mooi weten te zeggen 'Oekologischer Rucksack' -, een begrip waarmee de daadwerkelijk ecologische impact van een product of dienst kan worden aangetoond;
 • Ecologische Voetafdruk, een begrip waarmee kan worden aangetoond wat de consequentie is van de levensstijl die we erop nahouden.

Mijn oproep aan GroenLinks luidt dan ook: toon durf! Laat de burger zien waar het op staat. Kom met de cijfers en de feiten, en zet je af tegen de rest mijn zijn eeuwig herhalende gebedsmolens 'markt' en 'groei'.


Met vriendelijke groet,


Jo Louppen

donderdag, februari 08, 2007

Uitnodiging en programma voor de 2e Groene Bilderberg Conferentie

Uitnodiging en programma voor de 2e Groene Bilderberg Conferentie op Zaterdag 24 Februari 2007

Plaats: Techniek Ontmoetings Punt , Hypolitusbuurt 14, Delft

Tijd: 10-18uur.

Bij deze nodigt het Klimaat Innovatie en Implementatie Platform Wereldwijd (KIPWW) u van harte uit om de 24e aanwezig te zijn!

In de rol van:

 1. Deelnemer,die zich over de benodigde systeeminnovaties uitspreekt.(ochtendprogramma) en verder optimaal aan alles deelneemt als denker, vragensteler, beslisser, beoordelaar etc.
 2. Deelnemer aan het projecten concours, (middagprogramma) als indiener van techno materiele klimaatinnovatieve projecten, die de broeikasgashoeveelheid in de atmosfeer substantieel (doen) verminderen.
 3. Beslisser, die deelneemt aan het anderhalf uur durend (13-14.30uur) z.g.n. Beslissersforum dat ingaat op concrete hulp en samenwerkingsverzoeken vanuit de GBC groep.

Wat is de Groene Bilderberg Conferentie?

Een driemaandelijkse bijeenkomst van de 200 van Duurzaam Nederland, mensen die zich door samen denken beslissen en doen willen inzetten, met elkaar, om op een systematische, projectmatige en synergetische manier (Idee van de Amerikaan Stephen Covey) de verduurzaming van Nederland en de wereld te versnellen. De bijeenkomsten worden georganiseerd en (mede) geleid door het Klimaat Innovatie en Implementatie Platform Wereldwijd.

Achtergrond:

Het intervieuw van dhr Herman Wijffels door Marc Leijendekker in de NRC van 10 september 2005

Uitspraken Dhr H.Wijffels:

 • “Besturen van bovenaf is vaak niet goed genoeg meer, mensen kiezen zelf, zoals op rotondes, waardoor stoplichten overbodig zijn”
 • "Ik zeg niet dat de systemen niet goed genoeg waren in het verleden. Ik zeg dat ze niet goed genoeg zijn voor de toekomst. We zitten in de laatste fase van een sociaal, economisch en politiek systeem dat in veel opzichten versleten is”
 • “De grote uitdaging is op alle niveaus te komen tot een kwalitatief betere verhouding tussen mensen onderling en mensen en het ecosysteem”.

James Surowiecki:(schrijft voor de New York Times en de Wall Street Yorker en is schrijver van het boek “twee weten meer dan een”.)

 • "Het klinkt simpel, maar het is revolutionair: een grote groep mensen is slimmer dan de slimste individuen uit die groep”

Uit wie bestaan die 200 van Duurzaam Nederland?

Uit mensen uit alle geledingen van de maatschappij, die een echt duurzaam hart hebben, of zij die daar dicht bij zitten, en die zich daadwerkelijk extra willen inzetten voor een snellere verduurzaming van Nederland en de wereld.

Mensen die voor de bouw van nieuwe kerncentrales zijn, zijn in de GBC bijeenkomsten niet welkom, wel kunnen zij -op eventueel verzoek van de organisatie en de deelnemers van de GBC -in het z.g.n. Beslissersforum een belangrijke rol spelen.

Hoe ziet het programma er op zaterdag 24 februari 2007 uit?


9 uur: (vanaf) Inschrijving:

10:00 Openingswoord.

DVD toespraak door Prins Hassan van Jordanie, voorzitter van de Club van Rome.

10:15: Manifest “Nieuwe systemen voor een duurzaam Nederland”

Plenaire bespreking, behandeling van de amendementen en besluitvorming over het Ontwerp Manifest, zie de website: www.groenebilderberg.kipww.nl

Overleg over de follow-up.

12:15: CO2 -arme lunch.

13:00-14:30: Beslissersforum.

Met mensen uit Nederland die vanwege hun positie het (duurzame) verschil kunnen (gaan) uitmaken.

9 mensen –forumleden- met belangrijke maatschappelijke posities uit Nederland die zelf vertellen over hun inzet voor duurzaamheid en ingaan op hulp en samenwerkingsvragen uit de GBC groep.

14:30-14:45: Pauze. Cultureel Intermezzo.

14:45-15:00: Voortgangsrapportage GBC winnaars.

De drie beste duurzame klimaat innovatieve projecten van de vorige keer vertellen over de voortgang die hun project heeft gemaakt bij de implementatie in de maatschappij. Tevens vragen zij hulp en samenwerking van de GBC groep.

15:00-18:00: Projectenconcours

11 genomineerde (voorgeselecteerde) klimaat innovatieve techno-materiele projecten presenteren zich (10 minuten) en beantwoorden vragen uit de zaal en vragen zelf hulp en samenwerking aan de GBC groep (5 minuten).

De projectleiders trachten als gevolg van plenaire stemming een zo hoog mogelijke ranking te krijgen op de GBC klimaatinnovatie-lijst.

De drie allerbesten van vandaag (na telling van de stemmen) krijgen een GBC prijs en een display in het TOP centrum in Delft. en een hulp/samenwerking verzoek voorrecht bij beslissers en de GBC groep.

17:45: Telling en prijsuitreiking.

18:00: Evaluatie (invullen formulieren) en slotwoord.

Kosten Euro: 35,= incl biologische en broeikasgas arme lunch.


Opgave voor deelneming:

Surf naar website www.kipww.nl, klik op Groene Bilderberg Conferentie, vul het voor u van toepassing zijnde deelnemersformulier in, a.u.b en stort z.s.m. 35,- op girorekening 3348905 t.n.v. J.A.Ouwejan, te Den Haag, o.v.v. 2e Groene Bilderberg Conferentie.

Organisatie en verdere informatie:

Klimaat Innovatie Platform Wereldwijd, directeur: J.A.Ouwejan.

Tel 070-3235507, 06-15374254, email hansouwejan@kliksafe.nl,

Website: (ook voor opgeven) www.kipww.nl, klik naar Groene Bilderberg Conferentie.