woensdag, september 20, 2006

1 oktober Fietstocht, 7 oktober Dag van het Platteland

Op zondag 1 oktober is er een Fietstocht in het Landbouwontwikkelingsgebied van de gemeenten Oude IJsselstreek en Montferland, het Azewijnse Broek. Start 14.00 uur Laarstraat 3, Vethuizen.
U bent allen welkom om een kijkje te nemen in dit unieke oude rivierenlandschap.
Deskundige uitleg vanuit het IVN wordt geboden en misschien is er ook wel een verrassing.

Op zaterdag 7 oktober wordt de Dag van het Platteland gevierd.
U heeft waarschijnlijk een uitnodiging gekregen om dan naar de DRU in Ulft te komen voor een interactief proces. De volgende vraag gaat beantwoord worden :
Hoe ziet het platteland er in uw gemeente over 10 jaar uit?
Hoe wordt er geleefd en gewerkt?
Hoe maken we het nog vitaler, mooier, profijtelijker, natuurlijker, uitnodigender?

Aanmelden kan via de website http://www.plattelandsvisie.nl/

Hoe meer mensen meedoen, hoe beter.
Daarom: komt allen!

Lies Visscher
Verbond voor Duurzame Ontwikkeling

maandag, september 18, 2006

Reconstructie veehouderij veel te duur en niet doelmatig

Agrariërs in opstand tegen bio-industrie: Geen grond, geen stront

PERSBERICHT

Etten, 4 september 2006


In de gemeente Oude IJsselstreek is een groot deel van het oude rivierengebied aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied. Dit betekent dat er volgens het bestemmingsplan ruimte is voor het vestigen van nieuwe bedrijven die op grote schaal persdieren, vleesvarkens of kippen fokken.
Deze bedrijven betrekken het voedsel voor de dieren uit het buitenland en alle mest moet worden afgevoerd. In 2005 waren er 92 914 176 kippen en 11 311 558 varkens in ons land.
Bij de kippen is de opkoopregeling al weer voor 50 % te niet gedaan door de ingezette groei. Minister veerman heeft in EU verband afgesproken dat de Nederlandse mestproductie weer mag stijgen tot het niveau van 2002. Dit zou betekenen dat er nog ruim 300.000 varkens bij kunnen komen, terwijl juist veel gemeenschapsgeld is uitgegeven om te saneren.

Dit is een doorn in het oog van alle agrariërs die de laatste jaren netjes hun mestboekhouding hebben bijgehouden en de regels in acht hebben genomen.
Onder het motto “Geen grond geen stront” protesteert men morgen bij het gemeentehuis van de Oude IJsselstreek in Gendingen. Daar wordt om 10.00 uur een aantal documenten overhandigd aan wethouder Wybe Rijnsaardt. De bevolking wil dat er voordat de MER procedure start een structuurvisie komt die integraal met alle betrokkenen wordt bepaald en uitgaat van grondgebonden landbouw.

Het is uniek in Nederland dat agrariërs fel gekant zijn tegen het ontwikkelen van meer bio-industrie. Deze industrie hoort thuis op echte industrieterreinen bij de snelweg, naast het slachthuis en bij de voerfabrikant, zo is de gangbare mening. Men is het dan ook oneens met de visie van de LTO, die pleit voor meer grote stallen in de groene ruimte. Naast landschappelijke aspecten spelen sociale en ecologische gevolgen een rol. Men wil weten of de varkensfok meer oplevert dan het in zijn totaliteit kost. Bij kosten valt te denken valt aan extra kosten voor gezondheid, waardevermindering van huizen en bedrijven, maar ook voor schadeherstel aan wegen.

De gemeenten kunnen door strenge eisen te stellen aan de MER en door lobby bij Provincie en het Rijk ervoor zorgen dat de eis van burgers en agrariërs wordt ingewilligd. De vereniging Dorpsbelang Etten is fel tegen de komst van de bio-industrie, omdat de wind met stof en geur veelal precies op het dorp gericht is. "In deze tijd gaan we toch anders om met dieren, en zorgen we optimaal voor goede elementen in het landschap. We zijn blij met alle toeristen. Die blijven heus weg door de stank. Bovendien worden mensen ziek van het idee dat de ramen dicht moeten blijven."

Als de plannen van de LTO doorgaan komen er op den duur 25 tot 40 bedrijven voor intensieve veehouderij bij in de landbouwontwikkelingsgebieden van Gelderland.
Volgens de bewoners van het gebied is dit onbegrijpelijk in een land dat aan klimaatbeleid wil doen. Het aanvoeren van voer en afvoeren van mest veroorzaakt veel ongewenste CO2 productie.